Prevádzkový poriadok

Slovenská banská, spol. s r. o., Hodruša-Hámre

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

historickej bane

Stará štôlňa Všetkých svätých, Hodruša-Hámre

 

Schválil: Ing. Richard K A Ň A

  riaditeľ banského závodu
   konateľ spoločnosti 

                                              

 

                                                                             

Prevádzkový poriadok historickej bane "Stará štôlňa Všetkých svätých", Hodruša-Hámre

rieši spôsob a rozsah oboznámenia návštevníkov so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia, požiarnej ochrany, rozsahom vybavenia návštevníkov osobnými ochrannými pomôckami

 

I. Platnosť

1. Tento prevádzkový poriadok platí pre návštevníkov bane Stará štôlňa Všetkých svätých, Hodruša – Hámre.

2. Každý návštevník je povinný zoznámiť sa pri vstupe do podzemia s týmto prevádzkovým poriadkom a dodržiavať jeho

    ustanovenia. Za týmto účelom sú povinní dostaviť sa  na prehliadku min. 15 minút pred začatím prehliadky.

3. Vstup do podzemia je povolený len v prevádzkovej dobe so sprievodcom (sprievodcami) s platnou vstupenkou.

 

II. Základné pojmy

Na účely tohto prevádzkového poriadku sa považuje za:

→ návštevníka bane, každá fyzická osoba, ktorá vstúpi do areálu s cieľom jeho kultúrno-výchovného využívania,

→ kultúrno-výchovné využívanie bane je každý organizovaný vstup a prehliadka sprístupnenej časti s cieľom

     poznávania jej prírodných, historických a kultúrnych hodnôt,

→ prevádzkovateľa Slovenská banská, spol., s r.o. Hodruša-Hámre, č. 388,

→ sprievodcu fyzická osoba určená prevádzkovateľom, ktorá je viditeľne označená ako sprievodca spôsobom

     odlišujúcim ju od návštevníkov historickej bane (farebne odlíšená prilba).

 

III. Vstup do podzemia, vybavenie

   1. Každý návštevník musí byť vybavený ochrannou prilbou, plášťom, osobným svietidlom a sebazáchranným prístrojom.

   2. Návštevník vstupuje do podzemia na vlastné riziko, musí dbať na pokyny sprievodcu.

   3. V jednej skupine môže byť max. 14 návštevníkov.

   4. Skupinu nad 14 návštevníkov, max. však 24 návštevníkov musia sprevádzať dvaja sprievodcovia.

   5. Deti do 15 rokov môžu vstupovať do podzemia len v sprievode zodpovednej dospelej osoby.

   6. Skupina návštevníkov musí tvoriť kompaktný celok.

   7. Za osobné veci vnesené do podzemnej expozície si zodpovedá každý návštevník sám.

   8. Je zakázané fotografovať a filmovať v priestoroch podzemnej expozície bez vopred udeleného súhlasu prevádzkovateľa.

 

IV. Zákaz vstupu do podzemia

1. Do podzemia nesmú vstupovať návštevníci so zlým zdravotným stavom a návštevníci trpiaci klaustrofóbiou.

2. Vstup do priestorov môže byť odopretý osobám, ktorých návšteva by mohla narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu sprístupnenej časti bane.

3. Do podzemia nesmú vstupovať návštevníci pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok.

 

V. Povinnosti návštevníkov

 1. Návštevníci sú povinní oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom, riadiť sa jeho ustanoveniami a pokynmi sprievodcu. Za týmto účelom sú návštevníci povinní dostaviť sa  na prehliadku min. 15 minút pred začatím prehliadky.
 2. Vstúpiť do bane a pohybovať sa v podzemných a povrchových priestoroch bane „Stará štôlňa všetkých svätých“ možno len so sprievodcom po vyznačenej prehliadkovej trase.
 3. Návštevníci nesmú:

a) stupovať do podzemia so psami alebo inými zvieratami, batožinou alebo pod vplyvom alkoholu alebo omamných a psychotropných látok,

b) poškodzovať banskú výstuž ako aj samotné banské dielo,

c) dotýkať sa, poškodzovať a  ničiť exponáty umiestnené v podzemí a ostatných povrchových objektoch,

d) poškodzovať, zbierať a vynášať nerasty,

e) odhadzovať odpadky, fajčiť alebo inak znečisťovať areál „Stará štôlňa všetkých svätých“ a jeho okolie,

f) konzumovať potraviny a nápoje,

g) rušiť pokoj a ticho a akýmkoľvek spôsobom narúšať výklad sprievodného slova pre návštevníkov,

h) dotýkať sa elektrického zariadenia,

i) poškodzovať technické zariadenia,

j) oslepovať návštevníkov alebo narúšať priebeh prehliadky používaním vlastných svietidiel,

k) vybočovať a pohybovať sa mimo prehliadkovej trasy,

l) vstupovať do otvorených priestorov,

m) vzďaľovať sa od skupiny návštevníkov vedenej sprievodcom, zdržiavať sa a obmedzovať pohyb ostatných návštevníkov

4. Ak si návštevník počas návštevy spôsobí poranenie alebo úraz musí túto skutočnosť okamžite nahlásiť sprievodcovi.

5. Každý návštevník je povinný nahradiť škody, ktoré vznikli jeho zavinením na zariadení prevádzkovateľa, alebo ktorú spôsobí iným návštevníkom.

 

VI. Povinnosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ je povinný pred vstupom do podzemia návštevníkov vybaviť ochrannými pomôckami tak ako je to uvedené v článku III., bod. 1.
 2. Prevádzkovateľ je povinný jeden krát za týždeň prehliadnuť banské dielo, skontrolovať banské ovzdušie a výsledok prehliadky zapísať do Knihy prehliadok (Fáracej knihy).
 3. Sprievodca zodpovedá za bezpečnosť banského diela, v prípade keď banské dielo nie je bezpečné nesmie návštevníkov vpustiť do podzemia.
 4. Pred vstupom do podzemia musia byť návštevníci sprievodcom oboznámení z BOZP a PO v súvislosti s pohybom v  banských priestoroch a s únikovými cestami v prípade závažnej prevádzkovej nehody ako aj s nebezpečenstvami a ohrozeniami, ktoré sa ich týkajú v podzemí.
 5. Počet návštevníkov podzemnej expozície skontroluje sprievodca pred vstupom do podzemia. Počet návštevníkov zapíše do „Evidenčnej knihy osôb vstupujúcich do podzemia“ a zápis podpíše.
 6. V prípade zdravotných ťažkostí návštevníka sprievodca musí ukončiť exkurziu a s celou skupinou vyfárať z podzemia.
 7. V prípade ohrozenia životov a zdravia návštevníkov sprievodca je povinný vyviesť skupinu na povrch.

 

VII. Záverečné ustanovenie

V prípade, že návštevník ani po upozornení nerešpektuje ustanovenia prevádzkového poriadku, alebo pokyny sprievodcu, sprievodca je povinný ukončiť prehliadku. V tomto prípade prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené ostatným návštevníkom.

 

Prevádzkový poriadok vypracoval: Jozef Lovik

projektant, osvedčenie o odbornej spôsobilosti č.342/2005,
vydal Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici dňa 21.3.2005

 

UNESCO Geopark